Lantbruk | Skogsbruk | Övrigt
Sök i forumet:
FörfattareFrågaDatum
JordmulaForts om arrende mm

Har här följt synpunkterna under rubriken "arrende" och undrar fortsättningsvis:

Vad betyder/innebär begreppet "besittningsskyddet" för åkermark? Föreligger det skillnad då den muntligt "lånas ut" jämfört med att den arrenderas ut?   
2008-01-19 11:06
FörfattareSvarDatum
Ingvar Sv: Forts om arrende mm

3 § Avtal om jordbruksarrende, bostadsarrende och anläggningsarrende skall upprättas skriftligen. I handlingen skall samtliga avtalsvillkor anges. Ändring eller tillägg som ej avfattas skriftligen är utan verkan.
   Har arrendatorn tillträtt arrende stället utan att skriftligt avtal blivit upprättat och har det ej berott på honom att giltigt arrendeavtal sedermera icke kommit till stånd, har han rätt till ersättning för skada. Väckes ej talan om ersättning inom ett år från det jorden avträddes,  är rätten till sådan talan förlorad.

Besittningsskyddet innebär såvitt jag förstår att arredatorn har rätt till förlängning av avtalet om inte jordägaren själv ska bruka den eller på annat sätt kan ge en bra förklaring till uppsägandet.
Men som d u ser ovan, så ska alla arrenden vara skriftliga om reglerna ska gälla.

Och här är lite om hur lagen om detta låter...
8 § Om jordägaren har sagt upp arrendeavtalet, har arrendatorn rätt till förlängning av detta, utom när
1. arrenderätten är fö rverkad eller förhållande som avses i 8 kap. 14 § föreligger,
2. arrendatorn i annat fall åsidosatt sina förpliktelser i sådan mån att avtalet skäligen icke bör förlängas,
3. jordägaren gör sannolikt, att han själv, hans make eller avkomling skall  bruka arrendestället, och det ej är obilligt mot arrendatorn att arrendeförhållandet upphör,
4. jordägaren gör sannolikt, att arrendestället behövs för en mera ändamålsenlig indelning i brukningsenheter, och det ej av särskilda skäl är obilligt mot  arrendatorn att arrendeförhållandet upphör,
5. jordägaren gör sannolikt, att arrendestället skall användas i enlighet med en detaljplan,
6. jordägaren i annat fall gör sannolikt, att arrendestället skall användas för annat ändamål än jordbruk, och  det ej är obilligt mot arrendatorn att arrendeförhållandet upphör.
   Om jordägarens intresse blir tillgodosett genom att arrendatorn avträder endast en del av arrendestället och avtalet lämpligen kan förlängas såvitt avser arrendestället i övrigt,  har arrendatorn utan hinder av första stycket rätt till sådan förlängning.  
2008-01-19 12:52
Stödrättsmula Sv: Forts om arrende mm

 Det var ju många kontraktslösa arrendatorer som blev bortfösta när stödrätterna infördes. Jag har själv föst bort en. I praktiken finns det inget besittningsskydd vid muntliga arrenden. 
2008-01-19 12:57
Lainde Sv: Forts om arrende mm

Men som jag förstått det hela rätt?, så kunde "arrendator" med enbart muntligt avtal söka och tillskansa sig stödrätter, utan att överhuvudtaget samråda med jordägaren?.

Snacka om "kryptiskt". 
2008-01-19 14:01
Ingvar Sv: Forts om arrende mm

Jo, så är det, men stödrätterna var ju inget man sökte direkt, dom bara kom, och det baserade sig på vem som brukat jorden ett visst år. För man hade ju stöd då också, fast i annan form, så man fanns ju i jordbruksverkets rullor redan, och dom frågar  inte efter vem som äger marken, bara vem som brukar den, och vilken form upplåtelsen har, är inte deras bekymmer.. Så där hade det nog gällt att vara lite på alerten som ägare och följa debatten när stödrättsystemet infördes, så man hade en överensk ommelse med arrendatorn om hur rättigheterna ska behandlas framledes, vem som ska ta dom om arrendet upphör osv...  
2008-01-19 18:42
Peter Sv: Forts om arrende mm

Vilken idiot har kommit på den här idén med stödrätter. Det var väl enklare förr och raka rör.  
2008-01-19 18:59
M.L Sv: Forts om arrende mm

Ser att många har engagerat sig i min fråga, kul.Ja, den tidigare ägaren till vår gård hade inge intresse alls över marken på det sättet utan han tyckte det bara var skönt att ngn tog hand om den. Det enda avtal de har emellan sig är att han fick bru ka marken mot snöskottning, inget prat om uppsägningstid eller period överhuvudtaget. Sedan kan jag oxå tycka att det borde ligga lite mer i bondens intresse att prata med oss när jag har bett honom komma, inte bara ta för givet att samma uppgör ska  gälla. Jag har faktiskt kontaktat länsstyrelsen om frågan och jag fick till svar att så länge det inte finns ngr skrifliga avtal så är det bara att "säga upp" överenskommelsen.Sedan lär han väl knappast sälja stödrätterna till oss efter det, så jag  vet inte riktigt hur man ska få tag på det? Som jag har förstått det så är de bundna regionsvis? Och här i norrland finns det inga för tillfället. Sedan verkar de flesta här runtomkring "låna ut" sin mark mot att de brukar den, så jag är lite tvek sam till att han vill betala arrende för den. Såg att genomsnittpriset i mellersta norrland var ca 500:-/HA.  
2008-01-20 18:00
Ingvar Sv: Forts om arrende mm

Vill betala...? Det bestämmer ju du..! Så snäll behöver du inte vara, har du nån nytta av marken själv? Räkna då ut vad du skulle kunna tjäna på din mark, och sätt ett arrende efter det. Även om bönder inte är så vana vid att agera marknadsmässigt så  måste det ju inte förbli så...  
2008-01-20 21:05
våldsmula Sv: Forts om arrende mm

de bara att klappa till dom motsträvliga jävla arrendebönderna om dom inte flyttar på sig inom avtalad tid. 
2008-01-20 21:58
Skriv svar
Namn:
Meddelande:
Ange summan av 1+1:  (spamskydd)
Startsida | Avancerad sökning | Regler | Gå till lantbruksnet.se
Här kan du ställa frågor, om allt som har med lantbruk och skogsbruk att göra och få svar av andra läsare.
OBS! Endast ämnen som har anknytning till lantbruk och skogsbruk.